កុមារមេត្តា

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

បុរសកំសត់ម្នាក់រស់នៅក្នុងព្រៃជាមួយកូនប្រុសពីរនាក់ គាត់បរបាញ់សត្វចិញ្ចឹមជីវិត ។ កុមារប្អូន មានចិត្តសណ្តោសអាណិត និងបានសត្វទាំងអស់ស្រឡាញ់ចូលចិត្ត។