កូនខ្លាឃ្មុំខ្ញុំ

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

លោកតាម្នាក់រស់នៅក្នុងព្រៃជាមួយចៅស្រី គាត់បាញ់សត្វដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត។ លោកតាបានឱ្យកូនខ្លាឃ្មុំមួយមកចៅស្រី ហើយនាងចាប់ផ្តើមស្រឡាញ់កូនខ្លាឃ្មុំ។