កូនឆ្មាខ្វាក់មាន់

បោះពុម្ពឆ្នំា

កូនឆ្មាមួយនេះរើសអាហារណាស់ ពេលយប់វាមើលអ្វីមិនឃើញទេ។ ដូច្នេះកូនឆ្មាត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យ។