កូនដំរីឡាឡា

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

សត្វមួយក្រុមកំពុងលេងឈូង ឡាឡាចូលទៅសុំគេលេង។ ស្វាប្រាប់ថា កុំយកប្រមោយលេង សូមអានសៀវភៅរឿងកូនដំរីឡាឡា វាប្រើប្រមោយរបៀបណា…។