ក្តាន់ ក្អែក អណ្តើកជាសម្លាញ់

រៀបរៀងដោយ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ក្តាន់ ក្អែក អណ្តើក ជាសម្លាញ់  ថ្ងៃមួយក្តាន់ជាប់អន្ទាក់ព្រានព្រៃ ក្អែកនិងអណ្តើកបានទៅជួយ។ ព្រានព្រៃមកដល់ក្តាន់ប្រឹងបោលរត់រួច ព្រានចាប់បានអណ្តើកទៅវិញ តើក្អែកនិងក្តាន់រកវិធីជួយអណ្តើកបែបណា?