ក្រពើ និងអ្នកបរទេស

រៀបរៀងដោយ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

លោកតាបរទេះចិត្តល្អបានជួយសង្គ្រោះក្រពើពីបឹងរីងស្ងួត។ តែក្រពើនេះបានតបស្នងនូវមេរៀនដ៏ជូរចត់មួយដល់លោកតា។