ខ្លាអស់សំណើច

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

មានខ្លាកំជិលដើរលេងនៅក្នុងសួនច្បារ។ យើងទើបតែដឹងថាការជជែកគ្នា រវាងផ្កា និងផ្កាបង្រៀនខ្លាជាច្រើនអំពីអនាម័យ…។