ដង្កូវ និង ក្អែក

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ថ្ងៃមួយសត្វក្អែកបានរកចំណីជួបនិងដង្កូវ ដង្កូវបានប្រាប់ថាបើចង់ស៊ីខ្ញុំទាល់តែឆ្លើយប្រាស្នាខ្ញុំសិន តើក្អែកអាចស៊ីដង្កូវបានដែរឫទេ?