ដឹងកេរអំបែងកេរ

រៀបរៀងដោយ

បោះពុម្ពឆ្នំា

សេដ្ឋីបានតមយ៉ាងចាស់ដៃនៅពេលដែលបុរសត្រកូលក្រីក្របានធ្វើឱ្យបាត់បងផ្លែដឹងរបស់ខ្លួន។ ម្តងនេះ សេដ្ឋីធ្វើឱ្យបែកអំបែងវិញ។ តោះមើលពីអ្វីដែលសេដ្ឋីត្រូវសងបុរសវិញ។