ដើមកោងកាងនិងដើមឈើទាល

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ពីមុនមកដើមកោងកាងដុះលើភ្នំ ដើមឈើទាលដុះមាត់ទឹកពេលជំនន់មកម្តងៗរលំដួលស្លាប់ស្ទើដាច់ពូជ ដើមឈើទាលបានសុំអង្វរដើមកោងកាងប្តូរទីតាំងគ្នានៅដោយសន្យាជាមួយដើមកោងកាង​ តើការសន្យានោះយ៉ាងម៉េចខ្លះ?