ដើមកំណើតសត្វរំពេ

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ចៅឆើយ រស់នៅជាមួយឪពុកលើកោះមួយកណ្តាលសមុទ្រ។ ចៅឆើយ ជាក្មេងមានះមិនស្តាប់បង្គាប់ឪពុកតែងតែធ្វើអ្វីៗផ្ទុយពីបំណងគាត់។ ទីបំផុតឪពុកស្លាប់ចោល  តើចៅឆើយរៀបចំបែបណាចំពោះបណ្តាំរបស់ឪពុក?​