ដៃ ជើង មាត់ ច្រណែន និងក្រពះ

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ដៃ ជើង និងមាត់ ធ្វើការរាល់ថ្ងៃ ទោះយ៉ាងណាក៏អាហារទាំងនោះបានទៅក្រពះ។ រឿងនេះចាប់ផ្តើមពីដៃ ជើង មាត់ច្រណែននឹងក្រពះ ។