រឿង ដំណើរឆ្ពោះទៅព្រៃក្រមុំ

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ឧសា និងឪពុកចេញទៅរកថ្នាំនៅក្នុងព្រៃបានជួបកូនឈ្លូសមួយដែលម្តាយវាបានស្លាប់ចោល។ ឧសាជូនកូនឈ្លូសទៅរកបងប្អូនវាតែឧសាបែរជា…។