ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់រុក្ខា

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

រុក្ខាដើរវង្វេងផ្លូវបានជួប ទន្សាយ ដំរី​ ខ្លា សត្វកេងកង និងត្រីសណ្តាយ រុក្ខាចង់ក្លាយជាដើមឈើធំមួយមានកម្លាំងខ្លាំង​។ តើសត្វទាំងអស់នោះបាននិយាយអ្វីខ្លះចំពោះរុក្ខា?