ទុង និង ត្រី

ដកស្រង់ចេញពី

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ទុងញីឈ្មោលមួយគូបានពិភាក្សាគ្នាមុនពេលចេញរកអាហារ។  ទុងឈ្មោលនេះរើសត្រីជាចំណីណាស់ ហើយ​មិនដឹងថាបានអីផ្ញើប្រពន្ធវិញទេនៅពេលថ្ងៃហៀបលិច ។