បាយបីពំនូត

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ក្រីក្របំផុត ប្រពន្ធពូតបាយបីពំនូតឱ្យប្តី យកទៅរានដីចំការ។ ពំនូតបាយរមៀលទៅក្នុងរូងចម្លែក ហើយរឿងដ៏អស្ចារ្យបានកើតឡើង។