បំណងគ្រាប់បាយ

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

កុមារាសម្បត្តិជាកូនកសិករ មិនចេះស្តាយស្រណោះម្ហូបអាហារគ្រាប់បាយធ្លាក់រាយគ្រប់កន្លែងតុបាយ និងដី។ តោះ! ស្តាប់ថាតើគ្រាប់បាយទាំងនោះខកចិត្តយ៉ាងដូចម្តេច។