ពពក និងកូនផ្កា

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ពពកនាំទឹកភ្លៀងទៅស្រោចដំណាំ កូនផ្កាកំពុងត្រូវការភ្លៀងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទីបំផុត….។