មាន់ចែវៃឆ្លាត

រៀបរៀងដោយ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

មានសំពោចមួយចង់ស៊ី មាន់ចែដែលកំពុងទំលើមែកឈើ ។ តើមាន់ចែដោះស្រាយបញ្ហានោះ ដូចម្តេចខ្លះ?