យើងទៅទីណា

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ហ្វូងដំរីរស់នៅសុខសាន្តស្រាប់តែឭសំឡេងម៉ាស៊ីនអារឈើ និងកាំភ្លើង លាន់ពេញព្រៃ ដើមឈើធំៗដួលសង្កត់រុក្ខជាតិ និងសត្វ។ ហេតុការណ៍នេះ​ បានធ្វើឱ្យ​កូនដំរីបែកបាក់ពីគ្រួសាររបស់គេ។