សូមមេត្តាបើកទ្វារឱ្យខ្ញុំផង

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

រឿងសូមមេត្តាបើកទ្វារឱ្យខ្ញុំផង៖ ទឹកជំនន់ធំលិចលង់ភូមិអ្នកស្រុក រីឯឆ្កែនិងឆ្មាជាប់នៅលើទូក។ ឆ្កែគោះទ្វារហៅឆ្មាដោយបំណងល្អ បែរជា….។