សំណល់៥យ៉ាង

អ្នកនិពន្ធ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ចាបមួយគូបានឃើញកុមារម្នាក់ស្ពាយថង់ដើរតាមផ្លូវ។ កុមារនោះឱ្យចាបជួយធ្វើការបែងចែកសំណល់ទាំង៥យ៉ាង។