ហង្ស និង អណ្តើក

ដកស្រង់ចេញពី

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ហង្សមួយគូ និងអណ្តើកជាមិត្តសម្លាញ់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលស្រះទឹករីងស្ងួត ហង្សនាំអណ្តើកទៅកន្លែងមានទឹក។ សាច់រឿងនឹងប្រាប់អ្នកថា នៅតាមផ្លូវមានរឿងអ្វីកើត ឡើង។