រឿង យើងយោងបងខ្លា

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

កូនខ្លាមួយនៅម្ខាងជ្រលងភ្នំមានជ្រោះជ្រៅ ចង់ឆ្លងទៅភ្នំម្ខាងទៀតជួបសត្វផ្សេងៗ។ សត្វទាំងអស់ជួយគ្នាដើម្បីយោងបងខ្លាទៅ។