រឿង មនុស្សលោភ

កុមារីម្នាក់ទៅជីកដំឡូងនៅក្នុងព្រៃធំបានរបូតផ្លែចបចូលក្នុងរូងមួយ នាងជួបខ្លាចាស់ដំបៅក្បាលឱ្យដំឡូងមួយជាល មកដល់ផ្ទះបើកឃើញសុទ្ធតែមាស ហេតុអ្វីកុមារីផ្សេងទៅធ្វើតាមនាងបែរជាជួបគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ?