រឿង ខ្លាអស់សំណើច

មានខ្លាកំជិលដើរលេងនៅក្នុងសួនច្បារ។ វាបានស្តាប់ផ្កែជជែកគ្នានៅក្នុងសួន។​ បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ហើយ វាបានរៀនសូត្រជាច្រើនពីអនាម័យ។ សូមរីករាយនឹងការនិទានរឿងដូចតទៅ។