រឿង ខ្លា ស្វា និងទន្សាយ

ខ្លាសន្យាថាចាប់សត្វឱ្យបុរសចងសន្ទូចរៀងរាល់ថ្ងៃបើគាត់រក្សារឿងសម្ងាត់របស់វា។ តែបុរសបានថ្លោះធ្លោយ ហើយនេះជាលទ្ធផលមិននឹកស្មានដល់។