រឿង ផ្លែប៉ែនធំលេងពួន

នៅក្រោយផ្ទះនារីមានដើមប៉ែនមួយដើមមានផ្លែជាច្រើនក្នុងនោះមានផ្លែប៉ែនមួយធំខុសប្លែកពីគេ។ តើផ្លែប៉ែននោះលេងពួនដោយរបៀណា? សូមរីករាយនឹងការនិទានរឿងដូចតទៅ។