រឿង ហង្ស និងអណ្ដើក

ហង្សមួយគូ និងអណ្តើកជាមិត្តសម្លាញ់។ ពេលស្រះទឹករីងស្ងួត ហង្សនាំអណ្តើកទៅកន្លែងមានទឹក ដោយឱ្យអណ្តើកពាំឈើ ហើយហង្សទាំងពីរជាអ្នកពាំទៅ។ នៅតាមផ្លូវ សត្វអណ្តើកបានធ្លោយរបូតមាត់ចេញពីឈើ ហើយក៏បានធ្លាក់ស្លាប់អន្តរាយដល់ខ្លួន។ សូមរីករាយនឹងការនិទានរឿងដូចតទៅ។