កុលាបពីរទង

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ផ្កាកុលាបប្លាសស្ទិក និងកុលាធម្មជាតិជជែកគ្នាពីរូបសម្រស់និងការរស់នៅ វាសនា ផ្កាកុលាបធម្មជាតិ និងកុលាបប្លាស្ទិក ប្រែប្រួលកើតស្លាប់ដូចតទៅ…។