គុណទឹក

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

អាកាសធាតុក្តៅហួតហែង ទាំងមនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិត្រូវការទឹកខ្លាំងណាស់។ តើពួកគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានទឹកផឹកនិងប្រើប្រាស់?