ចចក និងទុង

ដកស្រង់ចេញពី

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ចចករាប់អានទុងជាមិត្តសម្លាញ់។​ ពួកគេពិតជាចង់រៀបចំអាហារឱ្យគ្នាពិសាឱ្យបានឆ្ងាញ់ តែពួកគាត់ភ្លេចគិតពីចំណុចសំខាន់ម្យ៉ាង។