ចៅគង្វាលពពែ

ដកស្រង់ចេញពី

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ឆ្កែព្រៃវាពិតជាឆ្លាតណាស់ វាចេះបន្លំធ្វើជាចៅគង្វាលពពែ ដើម្បីចង់ស៊ីហ្វូងពពែ។ វាធ្វើមិនបានសម្រេចទេ។