ដូនចាស់ដាំដើមឃ្លោកសាដៀវ

រៀបរៀងដោយ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ដូនចាស់ម្នាក់ដាំដើមឃ្លោកសាដៀវមួយដើម ពេលមួយមានបុរសពីរនាក់ មកសុំទិញពេលឃ្លោកនោះមានផ្លែហើយធំ  តើបុរសមួយណាអាចទិញផ្លែឃ្លោកសាដៀវនេះបាន?