ដំរីចិត្តបុណ្យ

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ភ្នំបាក់ខែងខេត្តសៀមរាបមានមនុស្សជិះដំរីឡើងភ្នំ ដំរីដើរជាជួរតាមគ្នា។ ស្រាប់តែដំរីនាំមុខគេឈប់ងក់មិនព្រមទៅមុខសោះ ដោយសារតែ…​។