តុប និងតុល

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

តុលទៅលេងស្រុក ជួបតុបជាបងប្អូនជីដូនមួយ។ ពួកគេលេងជុំគ្នាស្រាប់តែតុបឈឺធ្ងន់។ ហេតុអ្វីបានជាតុបឈឺធ្ងន់? សូមរីករាយអានសៀវភៅរឿងតុប និងតុលដូចតទៅ។