ផ្លែប៉ែនធំលេងពួន

អ្នកនិពន្ធ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

នៅក្រោយផ្ទះនារីមានដើមប៉ែនមួយដើមមានផ្លែជាច្រើនក្នុងនោះមានផ្លែប៉ែនមួយធំខុសប្លែកពីគេ។ តើផ្លែប៉ែននោះលេងពួនដោយរបៀណា?