ភ្នំប្រុស ភ្នំស្រី

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

នៅខេត្តកំពង់ចាមមានភ្នំពីរនៅទន្ទឹមគ្នា គឺភ្នំប្រុស និងភ្នំស្រី។​ នាសម័យកាលនោះស្រីៗទៅដណ្ដឹងប្រុសធ្វើជាស្វាមី។ ដើម្បីឲ្យប្រុសៗទៅដណ្ដឹងស្រីវិញ ស្រីៗក៏បបួលប្រុសៗចុះខសន្យាភ្នាល់គ្នាលើកដីធ្វើភ្នំ តើជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណា?​