របាំអប្សរា

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

របាំអប្សរាគឺជារបាំបុរាណខ្មែរដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអោយឃើញពីអត្តសញ្ញាណនៃព្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានចរិកទន់ភ្លន់រួសរាយ តែរឹងបឹងង​នឹងនរមឺងម៉ាត់   តើរបាំអប្សរាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលណា? ហើយមានគោលបំណងអ្វីដែរ?​