សុបិន្តកុមារ

បោះពុម្ពឆ្នំា

មានគ្រួសារមួយពីរនាក់ប្តីនិងប្រពន្ធ ប្រកបមុខរបរបរបាញ់សត្វនិង នេសាទត្រី ថ្ងៃមួយស្រ្តីជាប្រពន្ធមានគភ៌ បានដេកសុបិនចម្លែកបាននិយាយប្រាប់ប្តី  តើសុបិននោះយ៉ាងណាដែរ?តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខ?​