ស្រមោចចិត្តធម៌

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

រៃជាសត្វចូលចិត្តច្រៀងរាំ តែស្រមោចជាសត្វឧស្សាហ៍រកស្បៀងអាហារទុកដាក់។ រដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់មកដល់ហើយ មិនដឹងថាតើរៃបានអ្វីស៊ីទេ។