ស្វា និងអារក្សទឹក

រៀបរៀងដោយ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ស្វាបាននាំកូនៗទៅបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃ មានស្រះទឹកដែលមានអារក្សទឹក មិនថាមនុស្សសត្វឱ្យតែចុះផឹកទឹកនោះត្រូវស្លាប់ទាំងអស់។ តើកូនស្វាបានផឹកទឹកស្រះដែរឬទេ?