រឿង កូនដំរីឡាឡា

សត្វមួយក្រុមកំពុងលេងឈូង ឡាឡាចូលទៅសុំគេលេងដែរ។ គេមិនឱ្យឡាឡាលេងជាមួយប្រម៉ោយទេ។ ពេលដែលបោះឈូងទៅធ្លាក់ចូលក្នុងទឹក ស្វាបានចុះទៅយក ហើយក៏ធ្លាក់ចូលទឺកទាំងវាមិនចេះហែលទេ។ សំណាងល្អ កូនដំរីឡាឡាបានយកប្រម៉ោយវាជួយសង្គ្រោះសត្វស្វា ហើយបានទាំងឈូងមកផងដែរ។ ចាប់តាំងពីពេលនេះមក គេក៏ឱ្យឡាឡាលេងឈូងជាមួយប្រម៉ោយរបស់វា។ សូមរីករាយនឹងការនិទានរឿងដូចតទៅ។