រឿង ចចក និងទុង

ចចករាប់អានទុងជាមិត្តសម្លាញ់។ ពួកគេពិតជាចង់រៀបចំអាហារឱ្យគ្នាពិសាឱ្យបានឆ្ងាញ់។ ចចកបានរៀបចំអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសារ តែវាបែជារៀបដាក់លើចាន។ ទង់មានជំពូសវែងណាស់ វាមិនអាចចឹកយកចំណីលើចានបានទេ ហើយចុងក្រោយវាមិនបានទទួលអ្វីទាល់តែសោះ។ ម្តងនេះដល់វេណ​ទង់ធ្វើម្ហូបវិញម្តង។ វាចំណិនហើយក៏រៀបអាហារដាក់ចូលក្នុងបំបងតូចមួយល្មមតែជំពូសវាចូលចឹកយកចំណីអាហារបាន។ ចចកមាត់ធំ ដាក់មាត់ចូលញ៉ាំមិនកើត ហើយក៏មិនបានទទួលទាន​អ្វីដែរ។ ត្រង់នេះវាបាននឹកឃើញថាវាក៏ធ្លាប់រៀបចំអាហារមិនសមស្របតាមបែបផែនរបស់ទង់ផងដែរ ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងពោះទទេ និងភាពខ្មាសអៀន។ សូមរីករាយនឹងការនិទានរឿងដូចតទៅ។